Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie,

Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak tekstu alternatywnego do zdjęć i grafik.
 • Niektóre załączniki dodawane w formie skanów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Rybarczyk
 • E-mail: l.rybarczyk@swiekatowo.pl
 • Telefon: 604296465

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Świekatowo
 • Adres:Urząd Gminy w Świekatowie
  ul. Dworcowa 20 A
  86-182 Świekatowo
 • E-mail: ug@swiekatowo.pl
 • Telefon: 523322280

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Gminna Biblioteka Publiczna znajduje się na pierwszym piętrze w budynku przy ulicy Dworcowej 3 w Świekatowie.

2.Budynek posiada parking ale bez wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

3.Do budynku prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

4.Do budynku można wejsć z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

5.W budynku nie ma windy.

6.Osoba, która chce skorzystać z usług biblioteki po wejściu do budynku powinna zadzwonić na numer telefonu biblioteki. Wówczas pracownik

schodzi na dół i obsługuje czytelnika.

7. Brak możliwośći skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny